Általános Szerződési Feltételek

UTAZÁSI SZERZŐDÉS


Érvényes: 2016. december 2. napjától visszavonásig


1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Jelen utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek) egyrészt a Suhatag Outdoor
Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Utazásszervező), másrészről az utas (a továbbiakban: Utas, vagy Utasok) között
jött létre a jegyezett napon és helyen.
Az Utazásszervező által szervezett valamennyi utazásokra az utazási szerződés továbbá a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvének, valamint az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormány-rendelet
rendelkezései az irányadóak.
Az utazásszervező adatai:
Cégnév: Suhatag Outdoor Szolgáltató Kft
Rövidített cégnév: Suhatag Outdoor Kft.
Székhely: 3300 Eger, Almási Pál u. 24.
Cégjegyzékszáma: 10-09-032299
Adószám: 23519750-2-10
Bankszámlaszáma: 11739009-20263292-00000000
Telefonszáma: +36 30 501 62 30
E-mail címe: info@bekatutaj.net
Honlapja: www.bekatutaj.net
MKEH engedély száma: U-001650
Vagyoni biztosítást nyújtó biztosító: QBE Ins. (Europe) Ltd. Mo. Fióktelepe
Az utazásszervező és az utas közötti jogviszony az utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási
szerződés alapján az Utazásszervező az Utas által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási,
szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat nyújt, amelynek fejében az Utas díjat
fizetni köteles. A teljes részvételi díj egyrészt az utazási csomag ellenértékéből (továbbiakban Részvételi díj)
másrészt az abba nem foglalt, esetleg külön felszámításra került további költségekből és díjtételekből áll (pl.
helyi adók).
Az Utazásszervező által szervezett utazásokra jelen szerződésben, a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képező Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató), az utazásra jogosító okmányokban, az
Utazásszervező és az Utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak, továbbá a Magyarország
mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyve, az utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI. 28.) kormányrendelet
(továbbiakban: Rendelet), valamint az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII. 23.)
kormányrendelet hatályos rendelkezései irányadóak.
Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, elektronikus ismertetők, melyeket
nem az Utazásszervező ad ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei
szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az
Utazásszervezőn, sem annak közreműködőin, azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre
sem részben, sem egészben nem köteles.


2. A TÁJÉKOZTATÓ
A Szerződő felek rögzítik, hogy az utazásról szóló Tájékoztató - figyelemmel az 1. pontban foglaltakra - a jelen
szerződés részét képezi. A Tájékoztató a honlapról az adott túrakiírásnál tölthető le. Tartalmazza az utazás
időtartamát, az értékesített szolgáltatások meghatározását és azok díját, a részvételi díjon felül fizetendő egyéb
díjakat és költségeket, illetve azok tartalmát, a részletes programot, a szállások és utazási eszközök jellemzését,
és az utazáshoz kapcsolódó fontos tudnivalókat, továbbá a jogszabályok által előírt egyéb információkat. Az
Utazásszervező által hitelt érdemlően nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk
az Utast terhelik. Az Utazásszervező fenntartja magának azt a jogot, hogy a Tájékoztatóban foglaltaktól -
kivételesen, indokolt esetben – eltérjen, a programok sorrendjét és/vagy a szálláshelyeket megváltoztassa,
azokat más, a meghirdetettel azonos jellegűre és értékűre cserélje fel, illetve az előre egyeztetett ülésrendet
illetve szobabeosztást megváltoztassa. Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, a
teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan az Utazásszervező által a Tájékoztatóban közzétett
adatokban történt esetleges változásokról az Utazásszervező írásban tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy
személyesen közli azokat az Utassal.


3. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Az Utazásszervező honlapján (www.bekatutaj.net) (a továbbiakban: Honlap) kitöltött elektronikus jelentkezési
lappal (a továbbiakban: Jelentkezési lap) történő jelentkezés esetén a Felek között az utazási szerződés az
alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:
1. Jelentkezési lap Honlapon történő kitöltése és elküldése az Utazásszervező részére;
2. a jelentkezés Utazásszervező által e-mailben történő visszaigazolása és nyilvántartásba vétele;
3. a részvételi díjelőleg Utas általi megfizetése, illetve Utazásszervező bankszámláján történő jóváírása;
4. az Utazási Szerződés Utas általi aláírt példányainak Utazásszervező általi kézhezvétele.
A Jelentkezési lapon az Utas által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast
terheli.
Utazásközvetítőn keresztül történő szerződéskötés esetén az utazási szerződés létrejöttének további feltétele
az Utazásszervező visszaigazolása az utazásközvetítő részére.
Utazásszervező a visszaigazolást követő 72 óráig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben
ezen időtartam alatt az Utas a részvételi díjelőleg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
Utazásszervező jogosult a foglalás megszüntetésére Utas egyidejű értesítése mellett.
Az utazási szerződés megkötése, módosítása során az Utas jogosult meghatalmazottja révén eljárni.
Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni és az Egyedi Utazási Szerződéshez csatolni. Ilyen meghatalmazás esetén az utazási szerződésből fakadó
valamennyi jog és kötelezettség címzettjévé a meghatalmazó (Utas) válik. Amennyiben az Utas nevében eljáró
személy meghatalmazást nem csatol, vagy kiderül, hogy a csatolt meghatalmazás hamis, hamisított, az
esetleges jogosulatlan megbízási ügyviteléből eredő, az Utazásszervező oldalán felmerült költségekért, kárért
az eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.
Az Utas jogosult az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére
engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az
engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést
megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt
többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az engedményezés költsége,
amennyiben a részvételi díj az 50.000 Ft-ot nem haladja meg 5.000 Ft-ot, 50.000 Ft-ot meghaladó részvételi díj
esetén a részvételi díj 10%-a.


4. A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSE
A jelentkezést követően az Utas egy automatikus e-mailt kap az Utazásszervezőtől, amely a sikeres regisztrációt
igazolja. Az Utazásszervező ezután regisztrálja a jelentkezést és egy fizetési értesítőt küld az Utas számára, mely
alapján 3 munkanap alatt kell az Utasnak az Utazásszervező részére átutalni a részvételi díjat a megadott
számlaszámra. Konkrét foglalást az előleg befizetése jelenti, mely legfeljebb a teljes összeg 40%-a. Amennyiben
az Utazásszervező csak ennél nagyobb arányú összeggel tud partnereinél kapcsolódó szolgáltatást lefoglalni, a
befizetendő előleg ezen nagyobb összeghez igazodik. A részvételi díjat és az előleg összegét az Utazásszervező a
Tájékoztatóban teszi közzé. Amennyiben az átutalás határidőre nem történik meg, a foglalást az Utazásszervező
törli.
Díjelőleg átutalását követően Utazásszervező számlát állít ki és azt elektronikus úton továbbítja az Utas felé. A
fennmaradó összeg a túra megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal esedékes. Az indulást megelőző 30 napon
belüli jelentkezés esetén a teljes részvételi díj a jelentkezéskor, azonnal és egy összegben fizetendő.
Az Utazásszervező külön felhívja az Utas figyelmét arra, hogy a külföldről induló utazásai mellé az indulás
helyszínére történő személyszállítási szolgáltatást közvetíthet (pl.: repülőjegy, vonatjegy), melyet a részvételi díj
nem tartalmaz. Ezekért a szolgáltatásokért a felelősség kizárólag a szolgáltatót terheli, a szolgáltatás során az
Utast ért károkért (poggyász eltűnése, járat törlése, késés – akár az Utazásszervező által szervezett program
indulásának a lekésése) az Utazásszervező nem vonható felelősségre.
Utazásszervező – legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző huszadik napig – kizárólag az alábbi költségek
emelkedése esetében jogosult az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:
 a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) változása miatt,
 az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek
(így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) változása miatt,
 deviza – az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti –
forintárfolyamának változása miatt. A díjemelés számításának módja a megjelölt költségek
emelkedése okán az Utazásszervezőre háruló többletfizetési kötelezettségnek az egy fő utasra eső
hányada. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell.
Amennyiben az Utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból
kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, köteles erről az
Utast haladéktalanul tájékoztatni.
Ebben az esetben az Utas választása szerint:
 elállhat az utazási szerződéstől, vagy
 ha elfogadja a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a
Felek módosítják az utazási szerződést.
Az Utas köteles a döntéséről haladéktalanul tájékoztatni az Utazásszervezőt.
Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes
(az Utazási Szerződésben megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért
emelt szintű, illetve többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az
Utas és az Utazásszervező között korábban létrejött utazási szerződés feltételei nem módosulnak.


5. LEMONDÁS/VISSZALÉPÉS AZ UTAZÁSTÓL
Az utazás megkezdése előtt az Utas írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat az utazási szerződéstől. Elállás
esetén, vagy ha az utas nem jelenik meg az utazáson, az Utazásszervező jogosult lemondási díjat felszámolni,
melynek mértéke a következő:
60 – 46. nap közötti lemondás (elállás) esetén a részvételi díj 10%-a
45 – 21 nap közötti lemondás (elállás) esetén a részvételi díj előlege (azaz a teljes részvételi díj minimum 40%-
a)
20 – 11 nap közötti lemondás (elállás) esetén a teljes részvételi díj 75%-a
10 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes díj 100%-a.
Amennyiben megrendelő kérésére a foglalást követően szükséges változtatni az utazási időponton, szálláson,
ellátáson, vagy bármely más feltételen - és erre lehetőség van – az Utazásszervező 28 nappal az
utazás/szolgáltatás megkezdését megelőzően jogosult felszámolni egy változtatási költséget, amely
elérheti/meghaladhatja Utasonként az 5.000 Ft-ot. Az Utazásszervező erről írásban/e-mailben tájékoztatja az
Utast.
Utazásszervező – legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző 15. napig – jogosult a meghirdetett utazást
lemondani, amennyiben a jelentkezők száma az utazást megelőző 15. napig nem érte el a meghirdetett
legalacsonyabb résztvevőszámot. Ez esetben az Utazásszervező köteles a teljes befizetett összeget visszafizetni.
Ha Utas – Utazásszervezővel történt egyeztetést, és az Utazásszervező egyértelmű hozzájárulását követően – a
repülőjegyét is megvásárolta, Utazásszervező köteles az ebből adódó károkat is megtéríteni.


6. HIBÁS TELJESÍTÉS/PANASZ
Az utazásszervező felel az Utazási szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért kivéve
ha a hibás teljesítés sem az Utazásszervező, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem
vezethető vissza, így különösen
A. ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza
B. ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt
szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság
mellett sem láthatta lőre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
C. vis maior esetén
Vis maior teljesítés-gátló oknak minősülnek az Utazási szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli,
kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem
ellenőrizhető külső körülmények és események. Különösen - földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar,
egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés,
országos vagy nagyméretű sztrájk.
Az Utazásszervező képviseletében eljáró, a helyszínen tartózkodó Túravezető hatáskörébe tartozik eldönteni,
hogy adott időjárási és egyéb körülmények fennállásakor az Utazási Szerződésben rögzített Szolgáltatások
biztonságosan megvalósíthatóak-e, avagy fennáll a 6. rész A. B. vagy C. esete.
A 6. rész B. és C. esetekben az Utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utas részére a nehézségek
elhárításában.
Az Utas a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel/túravezetővel vagy ennek hiányában az
ottani szolgáltatóval haladéktalanul közölni, és a bejelentéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és ennek egy
példányát az Utas részére átadni. Az Utaskísérő/túravezető köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul
tájékoztatni, és a szükséges intézkedéseket megtenni.
Az Utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való
felelősségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felelős.
Az utazás során az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve,
amennyiben továbbszállítás vagy megőrzés érdekében az Utazásszervező, vagy annak közreműködője azt
átvette.
Amennyiben a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az
Utazásszervező elállásáról az Utast írásban tájékoztatta, úgy az Utazásszervező nem köteles az Utas kárát
megtéríteni.


7. KÜLÖNLEGES KITÉTELEK A SUHATAG OUTDOOR KFT ÁLTAL SZERVEZETT UTAZÁSOKRÓL
Felhívjuk a figyelmet az Utazásszervező által szervezett utazások speciális jellegére, ami az utazás és a
természet adta élményeket előtérbe helyezi a szolgáltatás kényelmével szemben. Az Utazásszervező utazásain
előfordulhatnak olyan célterületek, ahol nem csupán a turisztikai kiépítettség, hanem akár az alapvető
infrastrukturális szolgáltatások is hiányozhatnak (zuhanyzó, épített mellékhelyiség, stb.).
Nagy gyakorisággal fordulunk meg olyan helyeken, ahol a társadalmi és vallási szokások gyökeresen eltérnek a
Magyarországon megszokottól, amihez sokszor alkalmazkodni kell. Olyan országokban is utazunk, és olyan
városokban is megszállunk, ahol az általános vagyoni helyzet és a közbiztonság jóval alacsonyabb, mint
Magyarországon bárhol. Nagy valószínűséggel fordulhatnak elő olyan időjárási körülmények, amik a helyszínen
nem jelentenek szélsőséget, de az itthon megszokottól jelentősen eltérnek.
Az Utazásszervező nem vállalhatja tehát, hogy az utazás meghirdetett kereteit minden körülmények között
betartsa, hiszen nem stabil körülmények (mint amilyen például egy turistáknak kiépített tengerparton a világtól
kerítéssel elzárt apartman-telep) között bonyolítja le a programot. Az Utazásszervező kifejezetten fenntartja a
jogot, hogy az előre meghirdetett útvonalon, programon előzetes bejelentés nélkül változtasson, ha az Utasok
és a program érdeke ezt kívánja. Egyes esetekben előfordulhat, hogy változás miatt a meghirdetett (pl. 2 ágyas)
elhelyezés helyett csak másik (pl. több ágyas) szálláson adódik lehetőség az elhelyezésre.
Az Utazásszervező az általa szervezett utazásokon a programok nehézségi szintjét, menetidejét átlagos
kondícióra és átlagos időjárási viszonyokra kalkulálta. Ettől eltérések - meghirdetettől rövidebb vagy hosszabb
menetidők - minden irányban lehetségesek. Az e pontban felsorolt, az eredetileg meghirdetett utazástól és a
várható körülményektől való eltérések esetén az Utazásszervező reklamációt, visszalépést és kártérítési igényt
nem fogad el!
Az Utas jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi ezeket a lehetséges körülményeket, és kijelenti, hogy az
utazáson saját felelősségére vesz részt, és elfogadja, hogy az utazás közben kialakult szituációk és veszélyek
következményeitől az Utazásszervező nem minden esetben tudja megvédeni.
Az Utas figyelmetlensége és a helyzetnek nem megfelelő körültekintése, valamint az Utazásszervező, vagy az
Utazásszervező képviselője ide tartozó figyelmeztetésének, utasításának be nem tartása miatt bekövetkezett
kárért az Utazásszervező felelősségre nem vonható, kártérítésre nem kötelezhető. Az Utazásszervező a várható
körülményekre a Tájékoztatóban is felhívja a figyelmet, és képviselője által a helyszínen, az utazás során is
emlékeztet ezekre.
Az utazásszervező bizonyos túrák esetén az utazást „telekocsi rendszer” keretében oldja meg. Ilyen esetekben
az Utazásszervező igyekszik az utasok autóit, esetlegesen az utasok által bérelt mikrobuszt optimálisan
beosztani. Utazásszervező nem vállal garanciát az utazás költségére, a jármű kényelmi fokára és a járművezető
rátermettségére sem. A telekocsi rendszerű utazásokon minden utas saját felelősségére vesz részt. Fentiek
abban az esetben is érvényesek, ha az Utazásszervező túravezetője vezeti valamelyik járművet.
Az utazásokon a Suhatag Outdoor Kft-t a túravezető képviseli. Ő az a személy, aki jól ismeri az adott desztináció
viselkedési normáit és veszélyeit. A biztonságos túrázás módjáról, szabályairól tájékoztatja az Utasokat. Azon
Utast, aki ezeket a szabályokat nem tartja be, az utazásból a túravezető – a Suhatag Outdoor Kft bármilyen
kártérítési kötelezettsége nélkül – kizárhatja.
A rendelkezésre bocsátott felszerelések (túrakenuk, lapátok, mentőmellény, kerékpár, stb) rendeltetésszerű
használatának módját a túravezető ismerteti. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért az Utas teljes
anyagi felelősséggel tartozik.


8. UTAZÁS
Az Utazásszervező bizonyos túrák esetén az utazást „telekocsi rendszer” keretében oldja meg. Ilyen esetekben
az Utazásszervező igyekszik az utasok autóit, esetlegesen az utasok által bérelt mikrobuszt optimálisan
beosztani. Utazásszervező nem vállal garanciát az utazás költségére, a jármű kényelmi fokára és a járművezető
rátermettségére sem. A telekocsi rendszerű utazásokon minden utas saját felelősségére vesz részt. Fentiek
abban az esetben is érvényesek, ha az Utazásszervező által megbízott túravezető vezeti valamelyik járművet.
Az Utazásszervező külön felhívja az Utas figyelmét arra, hogy a külföldről induló utazásai mellé az indulás
helyszínére történő személyszállítási szolgáltatást közvetíthet (pl.: repülőjegy, vonatjegy), melyet a részvételi díj
nem tartalmaz. Ezekért a szolgáltatásokért a felelősség kizárólag a szolgáltatót terheli, a szolgáltatás során az
Utast ért károkért (poggyász eltűnése, járat törlése, késés, baleset, – akár az Utazásszervező által szervezett
program indulásának a lekésése, stb) az Utazásszervező nem vonható felelősségre. A poggyász légitársaság által
engedélyezett súlyát meghaladó többletsúlyért az Utasnak pótdíjat kell fizetni.


9. BIZTOSÍTÁS
Tekintettel az Utazásszervező által nyújtott speciális szolgáltatás jellegére (az utazások esetleges veszélyes
helyszínei, folyók, magas hegyek, szélsőséges, kalandtúrára jellemző körülmények) az Utas vállalja, hogy az
utazás időtartamára érvényes, az általa választott biztosító társasággal baleset, betegség- és
poggyászbiztosítást (a továbbiakban: Biztosítás) köt. Az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy
Biztosítás hiányában az Utast ért és okozott károk teljes egészében az Utast terhelik.
Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díj nem foglalja magában a Biztosítás díját.
Az Utazásszervező külön biztosítási díj ellenében, a biztosítók által meghatározott feltételek szerint vállalja
Biztosítás, valamint útlemondás esetére vonatkozó biztosítás közvetítését az Utas felé.


10. FELÜGYELETI SZERV
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban az
egri járási hivatalokhoz lehet fordulni (Cím: 3300 Eger, Szarvas tér 1. Telefonszám: +36 36 482-900 Fax: +36 36
482-905 E-mail: titkarsag.eger@heves.gov.hu)
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen
általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., központi postafiók címe: 1440
Budapest, Pf. 1.).
Utazási irodák felügyeleti szerve: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím:
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919


11. EGYÉB FELTÉTELEK/RENDELKEZÉSEK
Az Utas kötelezi magát, hogy a túrákon/utazásokon kizárólag akkor vesz részt, ha azt az általa ismert egészségi
állapota lehetővé teszi, ill. amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási
szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent.
Az Utas az utazáson kizárólag a saját felelősségére vesz részt, a szolgáltatások igénybe vételéről a saját
felelősségére dönt. Ezen körülmények figyelembe vételével az Utazásszervezőt kizárja olyan károk
megtérítésének kötelezettségeiért, amelyek az utazás speciális jellegéből adódóan az Utastól általában
elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az Utazásszervező megbízottjának/túravezetőnek e
körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.
14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt
kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú utazáson való részvételének feltétele gondviselője teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatának megléte. 14-18 év közötti kiskorúnak az
utazáson való részvételéhez gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata
szükséges.
Az Utas köteles gondoskodni az érvényes utazási okmányok, valamint a vízumok beszerzéséről, magánál
tartásáról, valamint a vonatkozó be- és kiutazási, valamint a vámszabályok betartásáról.
Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket
készíthet. Az Utas az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az
Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapon közzétegye, valamint üzleti
tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a
szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.
Az Utas az Egyedi Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező részére utazási
ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön a jelentkezési lapon megadott elérhetőségekre,
postai illetve elektronikus úton, vagy sms-ben.
Felek az utazási szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit szem előtt tartva
kötelesek eljárni.
Felek az utazási szerződésből, vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel
kötelesek rendezni.
………………………………………………
Hajdú Dániel
cégvezető
Suhatag Outdoor Kft